تاپ و شلوارک کد8004

به دلیل کشسانی پارچه و دوخت تولیدی، دو تا سه سانتی متر احتمال خطای اندازه گیری در نظر بگیرید.

سایز دور سینه دور کمر پایین لباس بازی یقه قد تاپ حلقه آستین دور باسن دور ران قد شلوارک فاق
L
۹۸ (تا ۱۲۰ کش می آید)
98
110
22
66
23
۱۱۰ (تا ۱۴۰ کش می آید)
۵۲ (تا ۷۰ کش می آید)
55
30
XL
۱۰۳ (تا ۱۲۰ کش می آید)
108
116
18
62
24
۱۱۲ (تا ۱۴۰ کش می آید)
54
55
30
XXL
110
110
120
18,19
63
22
120
54
55
30
XXXL
114
116
124
19,20
65
23,24
120
56
55
30